Tin tức

Quy định mới về quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quy định mới về quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Ngày 24/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp như sau:

· Khoản chi trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi tính thuế TNDN.

· Năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trích lập đến 31/12/2011 để chi trả trợ cấp mất việc làm trong năm 2012.

· Trường hợp khi lập BCTC năm 2012 mà Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm còn số dư sau khi chi trả trợ cấp mất việc làm trong năm 2012, doanh nghiệp không được chuyển số dư sang năm sau mà hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp.

· Trường hợp trong năm doanh nghiệp có thay đổi cơ cấu dẫn đến số lượng lao động mất việc làm phát sinh lớn, nếu hạch toán đủ vào chi phí quản lý doanh nghiệp số tiền đã chi trợ cấp mất việc làm mà phát sinh lỗ thì doanh nghiệp sẽ được hạch toán, phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm vào chi phí quản lý của doanh nghiệp các năm sau, nhưng thời gian phân bổ không quá 3 năm.

Thông tư 180/2012/TT-BTC có hiệu lực từ 10/12/2012 và thay thế Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003.