Tin tức

Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên liệu thừa của DNCX

Ngày 24 tháng 7 năm 2015 Tổng cục hải quan ban hành công văn số 6790/TCHQ-TXNK về xử lý thuế đối với nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), theo đó:

  • Thuế nhập khẩu: Trường hợp nguyên liệu thừa của DNCX vẫn được lưu tại kho, chưa chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp không vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Quản lý Thuế, thì số nguyên liệu thừa này không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Do đó, cơ quan hải quan chưa thực hiện ấn định thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu này.
  • Thuế GTGT: Trường hợp DNCX không vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế thì số nguyên liệu thừa này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, cơ quan hải quan chưa thực hiện ấn định thuế GTGT đối với số nguyên liệu này.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp tự ý tiêu thụ nội địa hoặc có hành vi gian lận, trốn thuế thì thực hiện ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo đúng quy định.