Tin tức

Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 theo cam kết quốc tế

Ngày 3/8/2015, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 1233/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế. Theo đó, Nhà nước sẽ tăng cường kiểm soát nhập khẩu thông qua việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan, các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, kiểm dịch động thực vật và các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nhằm thắt chặt kiểm soát nhập khẩu, Nhà nước sẽ ban hành sẽ ban hành Luật Quản lý ngoại thương yêu cầu doanh nghiệp xin giấy phép nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số loại hàng hóa có ảnh hưởng đến an toàn lao động, an toàn giao thông, môi trường, sức khỏe con người…

Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, các “hàng rào” có thể khác nhau. Ví dụ như đối với lĩnh vực thực phẩm, Nhà nước định hướng chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa này từ các doanh nghiệp nước ngoài đã được cơ quan chức năng của Việt Nam công nhận đáp ứng các yêu cầu về cơ sở sản xuất, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể bị yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận được phép xuất khẩu sang Việt Nam đối với một số mặt hàng.