Tin tức

Hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú

Ngày 30 tháng 07 năm 2015, cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1559/CT-TTHT hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú. Theo đó, trường hợp Công ty A là đối tượng cư trú của Hàn Quốc, ký hợp đồng mua/bán, gia công hàng hóa với Công ty B ở Việt Nam, đồng thời ủy quyền cho B giao/nhận hàng hóa với các doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, thì Công ty A được xem là có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nên không thuộc đối tượng được miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thu nhập nhận được của Công ty A từ việc cung cấp hàng hóa cho Công ty khác tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu.