Tin tức

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:

Lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử: Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán được quyết định việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán bằng giấy hay trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải đảm bảo tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán: thời hạn lưu trữ tối thiểu 5 năm; Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính…thời hạn lưu trữ tối thiểu 10 năm

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán: Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại Luật kế toán và đảm bảo trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành bắt buộc phải có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định.

Ngoài ra Nghị định còn quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thay thế Nghị định 128/2004/NĐ-CP và Nghị định 129/2004/NĐ-CP.