Tin tức

Chính sách thuế GTGT đối với hàng mẫu

Ngày 23 tháng 03 năm 2017, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 11690/CT-TTHT. Theo đó:

-  Đối với hàng mẫu mang đi dự thầu thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng 0, trên hóa đơn ghi rõ là hàng mẫu, ghi tên và số lượng hàng hóa;

-  Đối với hàng mẫu mang đi dự thầu không thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của pháp luật về thương mại thì đơn vị phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và giá tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.