Chào mừng đến với VBP Group http://www.vbp.vn/index.php/vi/component/content/?view=featured Sat, 29 Apr 2017 03:22:19 +0000 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài http://www.vbp.vn/index.php/vi/36-2011-07-16-09-03-19/3653-thong-tu-hu-ng-d-n-v-l-phi-mon-bai http://www.vbp.vn/index.php/vi/36-2011-07-16-09-03-19/3653-thong-tu-hu-ng-d-n-v-l-phi-mon-bai

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau: 

- Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.]]> le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt ニュース Mon, 13 Feb 2017 11:40:33 +0000 Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2017 http://www.vbp.vn/index.php/vi/36-2011-07-16-09-03-19/3623-ngh-d-nh-m-i-quy-d-nh-v-m-c-luong-t-i-thi-u-vung-ap-d-ng-t-nam-2017 http://www.vbp.vn/index.php/vi/36-2011-07-16-09-03-19/3623-ngh-d-nh-m-i-quy-d-nh-v-m-c-luong-t-i-thi-u-vung-ap-d-ng-t-nam-2017

  Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

  - Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (tăng 250.000 đồng/tháng)

  - Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (tăng 220.000 đồng/tháng)

  - Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (tăng 200.000 đồng/tháng)

  - Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (tăng 180.000 đồng/tháng)

  Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đảm bảo:

  - Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

  - Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

  Ngoài ra, Nghị định có một số thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

  - Huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ chuyển từ vùng II thành vùng I;

  - Thành phố Sông Công và Thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), Thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh),

  - Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng II;

  - Huyện Quế Sơn, Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) và Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ chuyển từ vùng IV thành vùng III;

  - Huyện Giang Thành  (tỉnh Kiên Giang) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng IV.

  Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng.

   

   

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt ニュース Fri, 16 Dec 2016 08:29:32 +0000
  Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp http://www.vbp.vn/index.php/vi/36-2011-07-16-09-03-19/3659-quy-d-nh-v-giao-d-ch-di-n-t-trong-linh-v-c-b-o-hi-m-xa-h-i-b-o-hi-m-y-t-va-b-o-hi-m-th-t-nghi-p http://www.vbp.vn/index.php/vi/36-2011-07-16-09-03-19/3659-quy-d-nh-v-giao-d-ch-di-n-t-trong-linh-v-c-b-o-hi-m-xa-h-i-b-o-hi-m-y-t-va-b-o-hi-m-th-t-nghi-p

  Ngày 24 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt ニュース Tue, 14 Feb 2017 10:39:51 +0000
  Hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3209-15121815 http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3209-15121815

  Ngày 30 tháng 07 năm 2015, cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1559/CT-TTHT hướng dẫn về việc xác định cơ sở thường trú. Theo đó, trường hợp Công ty A là đối tượng cư trú của Hàn Quốc, ký hợp đồng mua/bán, gia công hàng hóa với Công ty B ở Việt Nam, đồng thời ủy quyền cho B giao/nhận hàng hóa với các doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, thì Công ty A được xem là có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nên không thuộc đối tượng được miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thu nhập nhận được của Công ty A từ việc cung cấp hàng hóa cho Công ty khác tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu.

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt Latest ニュース Fri, 18 Dec 2015 06:59:40 +0000
  Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3207-15121813 http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3207-15121813

  Ngày 3 tháng 8 năm 2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3114/TCT-HTQT về hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoàn thuế nhà thầu. Theo đó:

  Có 02 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhà thầu:

  • Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế,
  • Đại diện hợp pháp của Nhà thầu (được Nhà thầu ủy quyền) nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế: Nhà thầu phải có Giấy ủy quyền cho Công ty làm đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định. Khi đó, Công ty sẽ kê khai và ký mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này:

   Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của Nhà thầu thì Nhà thầu không cần phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.

  Nếu Nhà thầu ủy quyền cho Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác thì Nhà thầu phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định.             

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt Latest ニュース Fri, 18 Dec 2015 06:57:57 +0000
  Hướng dẫn tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3206-15121812 http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3206-15121812

  Ngày 7 tháng 8 năm 2015, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3171/TCT-TNCN hướng dẫn về tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Theo đó, trường hợp cá nhân người Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam được công ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc tại công ty con; cá nhân chỉ làm việc tại Việt Nam và được nhận thu nhập do công ty mẹ và công ty con trả, đồng thời cá nhân được công ty con trả thay tiền thuê nhà thì tiền nhà trả thay tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con tại Việt Nam trả (chưa bao gồm tiền thuê nhà). 

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt Latest ニュース Fri, 18 Dec 2015 06:56:36 +0000
  Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 theo cam kết quốc tế http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3182-15110606 http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3182-15110606

  Ngày 3/8/2015, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 1233/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án quản lý nhập khẩu đến năm 2020 phù hợp với các cam kết quốc tế. Theo đó, Nhà nước sẽ tăng cường kiểm soát nhập khẩu thông qua việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan, các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, kiểm dịch động thực vật và các biện pháp phòng vệ thương mại.

  Nhằm thắt chặt kiểm soát nhập khẩu, Nhà nước sẽ ban hành sẽ ban hành Luật Quản lý ngoại thương yêu cầu doanh nghiệp xin giấy phép nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số loại hàng hóa có ảnh hưởng đến an toàn lao động, an toàn giao thông, môi trường, sức khỏe con người…

  Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, các “hàng rào” có thể khác nhau. Ví dụ như đối với lĩnh vực thực phẩm, Nhà nước định hướng chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa này từ các doanh nghiệp nước ngoài đã được cơ quan chức năng của Việt Nam công nhận đáp ứng các yêu cầu về cơ sở sản xuất, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể bị yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận được phép xuất khẩu sang Việt Nam đối với một số mặt hàng.

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt Latest ニュース Fri, 06 Nov 2015 04:04:58 +0000
  Xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên liệu thừa của DNCX http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3166-x-ly-thu-nh-p-kh-u-va-thu-gtgt-d-i-v-i-nguyen-li-u-th-a-c-a-dncx http://www.vbp.vn/index.php/vi/tin-tuc-moi/3166-x-ly-thu-nh-p-kh-u-va-thu-gtgt-d-i-v-i-nguyen-li-u-th-a-c-a-dncx

  Ngày 24 tháng 7 năm 2015 Tổng cục hải quan ban hành công văn số 6790/TCHQ-TXNK về xử lý thuế đối với nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), theo đó:

  • Thuế nhập khẩu: Trường hợp nguyên liệu thừa của DNCX vẫn được lưu tại kho, chưa chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp không vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Quản lý Thuế, thì số nguyên liệu thừa này không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Do đó, cơ quan hải quan chưa thực hiện ấn định thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu này.
  • Thuế GTGT: Trường hợp DNCX không vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế thì số nguyên liệu thừa này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, cơ quan hải quan chưa thực hiện ấn định thuế GTGT đối với số nguyên liệu này.

  Trường hợp phát hiện doanh nghiệp tự ý tiêu thụ nội địa hoặc có hành vi gian lận, trốn thuế thì thực hiện ấn định thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo đúng quy định.

  ]]>
  le.hai.doan.jv@gmail.com (Administrator) Đặc biệt Latest ニュース Thu, 05 Nov 2015 10:17:01 +0000