Nhập khẩu máy móc & dịch vụ bảo hành phải chịu thuế nhà thầu

Nhập khẩu máy móc kèm dịch vụ bảo hành phải chịu thuế nhà thầu

Ngày 21/11/2012, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 4163/TCT-CS hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với trường hợp nhập khẩu máy móc kèm dịch vụ bảo hành.

Doanh nghiệp ký hợp đồng mua máy móc, thiết bị của nhà thầu nước ngoài kèm theo dịch vụ bảo hành (không phân biệt dịch vụ bảo hành có diễn ra trong thời hạn bảo hành hay không) thì nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.