Thời điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Thời điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 883/CT-TTHT hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

· Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

· Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo, quyết định của cơ quan thuế.

Trường hợp công ty đã nộp tờ khai tạm nộp thuế TNDN quý 4 nhưng chưa nộp thuế. Kết thúc năm, khi lập tờ khai quyết toán thuế xác định công ty nộp thừa thuế TNDN thì công ty sẽ không phải nộp số thuế TNDN tạm tính quý 4, nhưng vẫn phải tính phạt nộp chậm số tiền thuế chậm nộp của quý 4 (tính từ ngày hết hạn nộp tờ khai Quý 4 đến ngày Công ty nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm).