Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Ngày 02 tháng 10 năm 2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5790/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa.

Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách) mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì người nộp thuế:

· Thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1-7 ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính .

· Đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển kho bạc Nhà nước điều chỉnh.

· Các trường hợp thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.