Nghị định hướng dẫn về Luật thuế TNDN mới

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn về luật thuế TNDN mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2014.

Một số điểm lưu ý trong nghị định này như sau:

· Sửa đổi về thu nhập khác: Theo đó chênh lệch tỷ giá giai đoạn trước thì căn cứ vào việc lãi chênh lệch tỷ giá có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của DN thì tính vào doanh thu, nếu không thì tính vào thu nhập khác nhưng theo nghị định 218/2013/NĐ-CP thì toàn bộ chênh lệch tỷ giá trong kỳ và đánh giá cuối kỳ đều tính vào thu nhập khác.

· Sửa đổi về ưu đãi thuế với dự án đầu tư mở rộng

· Sửa đổi về chi phí được trừ:

* Các khoản chi thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN bao gồm cả các khoản chi phục vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện…

* Các khoản chi cho hóa đơn từng lần có giá trị trên 20 triệu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không, khoản chi đấy sẽ không được tính vào chi phí được trừ.

* Phần chi phí quảng cáo, tiếp thị… bị giới hạn 15% (thay vì 10% như trước).

· Sửa đổi về chi phí không được trừ:

* Thuế GTGT đầu vào của phần giá trị xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt 1,6 tỷ đồng.

* Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

* Tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

· Sửa đổi về thuế suất:

* Thuế suất phổ thông giảm từ 25% xuống 22% (năm 2014) và xuống 20% (năm 2016).

* Thuế suất của DN có doanh thu dưới 20 tỷ là 20% (từ tháng 7 năm 2013)

* Thuế suất kinh doanh bất động sản giảm xuống còn 22%.

* Thuế suất thuế TNDN của DN cung cấp hàng tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản Incoterms (chịu thuế nhà thầu) thì áp mức chung là 1%.

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, bãi bỏ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và Nghị định số 92/2013/NĐ-CP.